Privacyverklaring Share & Care Thuiszorg

Share & Care Thuiszorg, gevestigd aan Platinaweg 25, 2544 EZ, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Platinaweg 25, 2544 EZ, Den Haag

info@sharecarethuiszorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Share & Care Thuiszorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Nationaliteit & BSN

– Verzekeraar & polisnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Share & Care Thuiszorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Share & Care Thuiszorg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Als zorgaanbieder zijn wij volgens de wet verplicht om het burgerservicenummer (BSN) van onze cliënten te registreren. Via de website van de rijksoverheid kunt u inlezen voor welke doeleinden uw BSN wordt gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Share & Care Thuiszorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Share & Care Thuiszorg) tussen zit. Share & Care Thuiszorg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

De namen van de systemen worden in een later termijn toegevoegd in de privacy verklaring.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Share & Care Thuiszorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard zolang de client gebruik maakt van de geboden services van Share & Care Thuiszorg. In een schriftelijke verklaring kan er uitzondering gemaakt worden in het belang van de client. Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen via: info@sharecarethuiszorg.nl. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Share & Care Thuiszorg verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Share & Care Thuiszorg gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Share & Care Thuiszorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sharecarethuiszorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Share & Care Thuiszorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Share & Care Thuiszorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sharecarethuiszorg.nl. Tevens maakt de website van Share & Care Thuiszorg gebruik van een SSL voor het beveiligen van uw privacy.  

Auteursrecht

Alle rechten zijn aan rechthebbende voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Het gebruik van merk- en productnamen van Share & Care thuiszorg in op zoekmachines gerichte teksten is tevens niet toegestaan

Share & Care thuiszorg hanteert een actief en strikt beleid in de controle op schendingen van haar rechten. Onbevoegde schendingen van dit auteursrecht zullen altijd leiden tot juridische stappen.